Perth, March 2005
Nan, Mitchell, Sherryl, Daddy, Kai, Craig, Tracy & Danielle Kai with Nan & Pop

Leichhardt Bike Festival (with Thomas), September 24, 2005.
Kai's fourth birthday party, February 4, 2006 

Kai & Hi-5, June 18, 2006 November 4, 2006
Taronga Zoo, December 3, 2006